hoc bang lai xe b2

Tin tức học bằng lái xe: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được xếp hạng doanh nghiệp loại A

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được xếp hạng doanh nghiệp loại A Cụ thể, đối với Công ty mẹ – Tổng công ty xếp loại A, theo tiêu chí đánh giá xếp loại doanh nghiệp tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/213 của Chính phủ và Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của…